Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  

Toetused maaharijatele

Eike Lepmets
Põllumajandusministeerium

ELi ühise põllumajanduspoliitika reformide tulemusena on põllumajandustoetuste maksmine senisest enam seotud keskkonnanõuete täitmisega, samuti võimaldatakse toetusi taotleda keskkonnaõigusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Natura 2000 alade säilimisele on suunatud kaks toetust.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kaudu soodustatakse keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite kasutamist, loodusliku mitmekesisuse säilitamist ja muud. Natura aladega seonduvad otseselt järgmised tegevused:

  • Liigikaitselised projektid (kavas rakendada 2006. aastast):
    • ohustatud kahepaiksete (kõre, rohekärnkonn, mudakonn, harivesilik) elupaikade rajamine ja hooldamine;
    • rändlindude toitumisalade rajamine;
  • Poollooduslike koosluste hooldamine (kavas rakendada 2005. aastast).

2004. aastal kavandatakse rakendada keskkonnasõbraliku tootmise, mahepõllumajanduse ning eesti tõugu hobuse kasvatamise toetus.

Ebasoodsamate ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus

Ebasoodsamate piirkondade määratlemisel lähtuti piirkonna looduslikest, majanduslikest ja rahvastikufaktoritest ning toetusega hüvitatakse osaliselt ebasoodsamatest oludest tingitud väiksem tulu. Toetust rakendatakse 2004. aastast.

Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondadena käsitletakse Natura 2000 alasid, kus põllumajanduslikule tootmisele on kehtestatud teatud piiranguid. Toetusega on võimalik tootjaile hüvitada osaliselt EL linnudirektiivi või loodusdirektiivi nõuete täitmisest tulenevat väiksemat tulukust või täiendavat kulu.

Toetuste taotlemine

Toetusi võivad taotleda kõik toetuse taotlejale esitatavatele nõuetele vastavad füüsilised või juriidilised isikud ning seltsingud, kes kasutavad vähemalt 1 ha põllumajandusmaad ja täidavad üldisi keskkonnanõudeid. Taotleja peab võtma omale kohustuse täita kõiki toetuse saamiseks esitatud nõudeid viiel järjestikusel aastal.

Täiendavat infot, taotlusvorme ning juhendmaterjale saab kõikidest Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikest büroodest ning internetist www.pria.ee. Eesti Maaelu Arengukava 2004–2006 terviktekstiga on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee.