Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid

Linnudirektiiv
Loodusdirektiiv
Lühiülevaade
Loodusdirektiiv
Elupaigatüübid
Taime- ja loomaliigid
Muud dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  Kaunis kuldking

Loodusdirektiiv

Loodusdirektiivi ülesanne on ohustatud looma- ja taimeliikide ning nende elupaigatüüpide ja kasvukohti kaitstes aidata kaasa looduse mitmekesisuse säilimisele ning taastamisele. Direktiivi kohaselt tuleb selleks luua loodusalade võrgustik – Natura 2000.

Direktiivi I lisa

Loodusdirektiivi I lisas on kirjas EL territooriumil ohustatud elupaigatüübid, mille kaitseks tuleb moodustada loodusalad. Eestis on selliseid elupaigatüüpe ligikaudu 60. Nende hulka kuuluvad mh sood, rabad, põlismetsad, teatud järvetüübid, merealad, pangad ja liivaluited. Nende hulgas on elupaigatüüpe, nagu näiteks rannaniidud, mille säilimiseks on vaja neid pidevalt hooldada. Peale rannaniitude on I lisas kirjas ka meie teised väärtuslikud niidukooslused: puis-, loo-, lammi ja aruniidud.

Direktiivi II lisa

Loodusdirektiivi II lisas on kirjas ohustatud taime- ja loomaliigid, mille kaitseks tuleb samuti moodustada loodusalad. Neist Eestis on esindatud 22 sambla- ja soontaimeliiki ning 35 loomaliiki. Nende hulgas kuldking, palu-karukell, ida-võsalill, eremiitpõrnikas, tõugjas, harivesilik, ebapärlikarp, lendorav, viigerhüljes ja saarmas.

Direktiivi II lisasse on kantud ka hunt, karu, ilves ja kobras; kuid vastavalt liitumisläbirääkimistel saavutatule arvatakse nende liikide Eesti populatsioonid II lisast välja, kuna meil esineb nimetatud liikide isendeid piisavalt.

Direktiivi IV ja V lisa

Loodusdirektiivi IV lisas on kirjas ranget kaitset vajavad liigid ning V lisas liigid, mille kaitseks peab riik hävimisohu korral kehtestama kaitsemeetmed.