Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature

Üldist
Rahastamise taotlemine
Projektid
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  Händkakk

LIFE-Nature

Perioodil 2007-2013 rahastab keskkonnaprojekte programm LIFE+, mille rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi (EP) ja Nõukogu määrus, mis jõustus 12. juunil 2007. aastal ja on pärast jõustumist LR otsekohalduv.


LIFE+ projektid jagunevad kolme suurde blokki: LIFE+ Loodus ja bioloogiline mitmekesisus; LIFE+ Keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning LIFE+ Teave- ja teabe­vahetus.

LIFE+ Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse bloki eesmärgiks on kaasa aidata Euroopa Liidu loodust ja bioloogilist mitmekesisust reguleeriva poliitika ja õigusaktide rakendamisele. Rahastatavatel meetmetel peab olema lisandväärtus Euroopa tasandil ja nad peavad täiendama meetmeid, mida on võimalik rahastada ühenduse teiste vahendite raames perioodil 2007-2013. Projekte on kaht liiki: LIFE+ Looduse projektid ja LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid.

LIFE+ Looduse projektid peavad kaasa aitama linnudirektiiv ja/või loodusdirektiivi rakendamisele  nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil ning toetama Natura 2000 võrgustiku edasist arengut ja rakendamist, sealhulgas ranniku- ja mereelupaikade ja -liikide osas. Rõhk on pikaajalistel ning jätkusuutlikel investeeringutel Natura 2000 aladel ning nendel asuvate, direktiivides sätestatud liikide ja elupaikade kaitsel. LIFE+ Looduse projektid peavad olema parimate tavadega (best practice) seotud projektid või demonstratsiooni projektid, see tähendab et projektid peavad olema kooskõlas antud valdkonnas traditsiooniliselt väljakujunenud tõekspidamiste ja töövõtetega või demostreerima hiljuti avastatud uusi looduskaitselisi meetmeid, mida ei ole veel laialdaselt kasutusele võetud, kuid mis on esimeste katsetuste käigus osutunud väga headeks ja paljulubavateks ja mida projekti käigus ka laiemalt tutvustatakse

LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid aitavad kaasa komisjoni teatises „Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks ja pärast seda”  sätestatud eesmärkide saavutamisele. LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid peavad olema innovatiivsed või demonstratsiooni  projektid. Nad erinevad LIFE+ Looduse projektidest selle poolest, et keskenduvad liikmesriikide territooriumil bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisele kaasa aitavate meetmete ja tavade tutvustamisele (v.a meetmetele, mis on seotud linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi eesmärkide rakendamisega). Kõigi bioloogilise mitmekesisuse projektide, olenemata sellest, kas nad on innovatiivsed või demonstratsiooni projektid, oluliseks osaks peab olema hindamine ning projekti tulemuste ja projektist saadud kogemuse aktiivne levitamine.

Perioodil 2000-2006 rahastas keskkonnaprojekte programm LIFE III. Algselt pidi LIFE projektide III faas kestma aastani 2004, kuid faasi pikendati 2006. aasta lõpuni.

LIFE III projektid jagunesid kolme suurde blokki: LIFE Loodus (Nature), LIFE Keskkond ja LIFE Kolmandad maad.

LIFE Looduse eesmärgiks oli kaasa aidata Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide - linnudirektiivi (Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ) ja loodusdirektiivi (Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ) - elluviimisele ja Euroopa Natura 2000 võrgustiku loomisele.

Eestile eraldatid LIFE Looduse projektide läbiviimiseks 65,9 miljonit krooni. LIFE Loodus rahastas looduskaitseprojekte linnu- ja loodusdirektiivide ja Natura 2000 võrgustiku ellu rakendamiseks ning looduslike elupaikade ja liikide säilitamisele ja taastamisele kaasa aitamiseks direktiivi 92/43/EMÜ tähenduses.

Lisainfo LIFE+ Loodus ja bioloogilise mitmekesisuse programmi kohta:

Merike Linnamägi
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
Telefon: 626 2900
E-post: merike.linnamagi@envir.ee