Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  
Vääriselupaikade kaitse kompenseerimine

Vääriselupaikade kaitse eraõiguslikule isikule ja omavalitsusele kuuluvas metsas toimub vastavalt metsaseadusele keskkonnaministri ja metsaomaniku vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepinguga määratakse metsaomaniku kohustused vääriselupaiga kaitse tagamisel ning riigipoolsed kohustused vääriselupaiga kaitsele kaasaaitamisel, samuti lepingust tulenevate metsakasutuse kitsendustega seotud kahju hüvitamine või täiendavate kulude tasumine looduse mitmekesisuse säilitamise eesmärgil.

Kõigis maakonna keskkonnateenistustes on praeguseks olemas maakondlik vääriselupaikade andmebaas, seega kui metsaomanik teab oma metsas olevat põnevaid kooslusi või väga vanu metsaosi, on võimalik järgi küsida, kas tegemist on vääriselupaigaga. Saanud jaatava vastuse, võib maakonna keskkonnateenistusega alustada läbirääkimisi vääriselupaiga kaitselepingu sõlmimiseks.

Kui 1999-2001 maksti kogu lepingusumma ühekordse maksena lepingu sõlmimisel, siis alates 2002. aastast hakati lepingusummat jagama lepinguaastate peale ning tasuma vastavalt iga-aastase maksena. Lepingu kestvuse alampiir on kümme aastat ning eelistatud on pikemaajalised lepingud.

Kokku on riik sõlminud metsaomanikega 128 vääriselupaiga kaitselepingut, kogumahus 4 517 307 krooni. Keskmiseks lepingu kestvusajaks on 13 aastat.

Vääriselupaike kaitstakse erametsade 320,5 hektaril.

Hektarisuuruse vääriselupaiga kaitsmine maksab riigile 1080 krooni aastas; riigipoolt kaetava lepingukohase tasu ülempiir on metsakasutuse kitsendustest tuleneva saamata jääva metsatulu maksumus.